euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Информатор о раду

Основни подаци о државном органу

Назив: Градска општина Врачар

Адреса: Његошева бр. 77, 11111 Београд

Матични број: 07013183

Порески идентификациони број ПИБ: 101989714

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Информатор о раду се објављује у
Јединственом информационом систему информатора о раду. Овај
информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб
адресе https://informator.poverenik.rs/pristup.

Информатор о раду – ОПШТИНСКА УПРАВА ВРАЧАР

Информатор о раду – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Информатор о раду – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Информатор о раду – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Информатор о раду – ЛОКАНИ ОМБУДСМАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Адреса за пријем поднесака:

Његошева бр. 77, 11000 Београд

Писарница Градске општине Врачар

Адреса за пријем електронских поднесака:

sovracar@vracar.rs

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:

Гордана Баста, в.д. начелник Управе градске општине Врачар

Лице овлашћено за слободан приступ информацијама:

Зоран Лукић, Секретар Скупштине Општине

Лице овлашћено за заштиту података о личности:

Маја Петковић, контакт телефон: +381 11 3081 508, маил: m.petkovic@vracar.rs

Skip to content