euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Информације од јавног значаја

ОПШТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ПОСТУПКОМ ПО ЗАХТЕВУ:

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Врачар је Зоран Лукић, секретар Скупштине ГО Врачар.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације (грађанин и правно лице) може поднети писаним путем или га може саопштити усмено.

Путем поште на адресу: Градска општина Врачар, Његошева 77, 11000 Београд . Писани захтев се може поднети и лично на Писарници општине.
Захтев за информације од јавног значаја
Путем електронске поште на имејл адресу ovlascenolice@vracar.rs
Захтев мора да садржи:
* назив органа власти
* име, презиме и адресу тражиоца
* што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
* обавештење да ли поседује тражену информацију,
* да омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
* да изда копију тог документа,
* да достави копију документа поштом или на друти начин.
Информација од јавног значаја, у смислу закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да стави на увид докумет који садржи тражену информацију, да изда односно да упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију, издати, односно упутити копију тог документа.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.
Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију, ослобођени су:
* новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
* удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради
остваривања циљева удружења,
* сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Праву на жалбу или тужбу због одбијања или одбацивања захтева тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења органа власти
– Формулар за жалбу налази се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Skip to content