euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за грађевинске и комуналне послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ВРШИ СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

Ана Поскић

Начелник одељења

Телефон: 011 30 81 527

Е-пошта: a.poskic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 711

Ана Зеленовић

Координатор oдељења

Телефон: 011 30 81 509

Е-пошта: a.zelenovic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 710

 • – спровођење обједињене процедуре електронским путем, кроз централни информациони систем (ЦИС);
 • – издавање решењa у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 1500м² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
 • – издавање решења за извођење радова који се односе на: изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда;
 • – вођење поступка по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;
 • – издавање решења о употребној дозволи;
 • – покретање по службеној дужности поступка за упис права својине на новоизграђеном објекту;
 • – издавање решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • – издавање уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине;
 • – одлучивање о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене у складу са прописима Града;
 • – одлучивање по захтеву за постављање средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином;
 • – одређивање односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са планом постављања привремених објеката и планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији Општине, које доноси Скупштина, као и време и начин те трговине у складу са законом;
 • – праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју Општине;
 • – израду и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју Општине, а у складу са актима Града ;
 • – предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично;
 • – праћење и утврђивање стања и давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • – покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе;
 • – израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

У Одељењу за грађевинске и комуналне послове образују се уже унутрашње организационе јединице:
• Одсек за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине;
• Одсек за управно-правне послове.

 У Одсеку за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине дају се стручна мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град и спроводи стручни део обједињене процедуре електронским путем, кроз централни информациони систем (ЦИС) за: издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 1500 m² бруто развијене грађевинске површине, решења за извођење радова који се односе на изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда; воде се поступци по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу; врши се издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; издају се решења о употребној дозволи; спроводи се стручни део поступка издавања решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; стручни део поступка приликом издавања уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине; одлучује се о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, одлучује се о постављању средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином, у складу са прописима Града; прати се стање и предузимају мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине; израђују се и спроводе акциони и санациони планови од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, а у складу са актима Града; предлажу се мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично.

Наташа Милојевић

Шеф Одсека за грађевинске и комуналне послове

Телефон: 011 30 81 518

Е-пошта: n.milojevic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 709

У Одсеку за управно-правне послове врше се послови издавања грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 1500 m² бруто развијене грађевинске површине; решења за извођење радова који се односе на изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда; воде поступци по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу; врши издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;  издају решења о употребној дозволи; по службеној дужности се покрећу поступци за упис права својине на новоизграђеном објекту; издају се решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; издају се уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине; одлучује се о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, одлучује се о постављању средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином, у складу са прописима Града; врши се одређивање односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са планом постављања привремених објеката и планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији Општине, које доноси Скупштина, као и време и начин те трговине у складу са законом; прати се и утврђује стање и дају стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; предлаже се покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе у целини;  израђују се нацрти одлука и других аката и пружа се стручна помоћ Скупштини и њеним радним телима, председнику и Већу из делокруга рада Одељења и врше се други послови утврђени законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Тијана Вучковић

Шеф одсека за управно-правне послове

Телефон: 011 30 81 533

Е-пошта: t.vuckovic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 705

ПРОЦЕДУРЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ

Централни информациони систем обједињене процедуре – Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

УВЕРЕЊЕ О ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА (СПЕЦИФИКАЦИЈИ СТАНА/ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА)

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање уверења

–  Доказ о правном интересу за издавање уверења
– Доказ о уплаћеној административној такси.

Административна такса

– општинска административна такса за захтев у износу од 320,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар. 

Приликом преузимања уверења плаћа се општинска административна такса:
– за стан у износу од 382,00 динара
– за стамбену зграду са 2 до 10 станова у износу од 1055,00 динара
– за стамбену зграду са више од десет станова у износу од 2084,00 динара
– за гаражу или локал у износу од 380,00 динара
– за 2-10 гаража или локала 870,00 динара
– за преко 10 гаража или локала 1945,00 динара
– за целокупни пословни простор за пословне зграде,стамбено-пословне зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације износи 3623,00 динара.

Такса се уплаћује на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30h-15.30h.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ОДОБРЕЊЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења 

–  Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној административној такси

Административна такса

– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;

– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења у износу од 550,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

УВИД У СПИСЕ И ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за увид
– Доказ о правном интересу за вршење увида
– Доказ о уплати административне таксе

Административна такса

– општинска административна такса за захтев у износу од 320,00 динара, 370,00 динара за разгледање списа за сваки започети сат, на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Напомена: Увид се врши у време договорено телефонским позивом који ће вам бити упућен из Одељења за грађевинске и комуналне послове, а по пријему тражених списа/техничке документације из Архива градске општине Врачар. 

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање преписа
– Доказ о правном интересу за издавање преписа
– Доказ о уплати административне таксе

Административна такса:
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– за препис по полутабаку оригинала – општинска административна такса од 420,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац обавештења
– Доказ о уплати административне таксе

Административна такса:
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-НОВА БАШТА –

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења за постављање нове баште угоститељског објекта
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– градска административна такса у износу од 4.184,00 динара за сагласност за заузеће јавне површине, на рачун број 840-742241843-03, модел 97 позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда,
– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења у износу од 10.606,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења за поновно постављање баште угоститељског објекта
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– градска административна такса у износу од 2.824,00 динара за сагласност за заузеће јавне површине, на рачун број 840-742241843-03, модел 97 позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда;
– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења у износу од 10.606,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање – рекламе
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења у износу од 4.820,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ- ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА-

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање – рекламе
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења у износу од 4.820,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗАПОСТАВЉАЊА БАЛОН-ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса
– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;
– градска административна такса у износу од 4.184,00 динара за сагласност за заузеће јавне површине, на рачун број 840-742241843-03, модел 97 позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда
– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења за постављање балон-сале у износу од 10.781,00 динара, односно за постављање пресосастичког покривача у износу од 10.107,00 рачун број 840-742251843-73, модел 97 позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ДОКУМЕНАТА
– препис листа непокретности
– копија плана парцеле

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса

– општинска административна такса за захтев износи 320,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар;

– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења за постављање балон-сале у износу од 3.257,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар.

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30.

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац захтева за издавање одобрења
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Административна такса

– општинска административна такса за захтев у износу од 320,00 динара на рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар 

– приликом преузимања решења, уплаћује се општинска административна такса за издавање решења за постављање привременог објекта у износу од 6.788,00 динара, рачун број 840-742251843-73, модел 97  позив на број 38-020, прималац: Буџет градске општине Врачар

Место набавке обрасца захтева и рад са странкама: Услужни центар, Шалтер 5, радним даном 07.30 -15.30. 

Образац захтева преузмите овде
Место предаје захтева: Писарница, Шалтери 6 и 7
Телефон за информације: 011/3081-403

Skip to content