euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Служба за скупштинске послове

Александар Новковић

Начелник Службе:

Телефон: 011 30 81 593

Е-пошта: a.novkovic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 701

Ивана Пурковић

Координатор Службе:

Телефон: 011 30 81 591

Е-пошта: i.purkovic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 702

Марија Ђурић Тишма

Координатор Одељења

Телефон: 011 30 81 588
Е-пошта: m.djurictisma@vracar.rs
Kанцеларија , VII спрат

У Служби за скупштинске послове образују се уже унутрашње организационе јединице:

 • ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ;
 • ОДСЕК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ИЗАБРАНИХ,ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА.
 • ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
 • ГРУПА ЗА ПОДРШКУ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Служба за скупштинске врши послове:

• стручне, саветодавне и организационе послови за Скупштину, председника, Веће као и појединачне послове за Скупштину, председника, Веће и друге органе, а који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
• чување изворних докумената Скупштине, председника и Већа и вођења евиденција о одржаним седницама Скупштине, Већа и радних тела Скупштине за које обавља послове стручног опслуживања;
• вођење евиденција о поклонима функционера и њихобво достављање Агенцији за борбу против корупције;
• достављање обавештења Агенцији за борбу против корупције за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције;
• стручне, организационе и административно-технички послови поводом представки и притужби грађана упућених Скупштини; начелнику Управе;
• спровођење мера утврђених Планом интегритета Општине;
• организацију и координицију комуникације са грађанима, удружењима, установама и органима градске и републичке управе;
• сарадњу са политичким странкама;
• вршење стручних послова за избор и именовање лица која бира и поставља Скупштина и лица која поставља Веће;
• обезбеђење јавности рада Скупштине и Већа, информисање одборника у Скупштини;
• стручне, организационе и административно-технички послови по захтеву лица овлашћеног за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
• одржавање и коришћење службених моторних возила;
• административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица;
• формирање и ажурирање базе података о извештавању медија о раду органа Општине;
• ажурира Информатор о раду и уређује интернет презентацију Општине;
• пружање стручне помоћи радним телима Скупштине и другим телима чији рад прати и друге послове по налогу председника, председника Скупштине, секретара Скупштине и начелника Управе.

ПРОПИСИ КОЈЕ СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ КОРИСТИ У РАДУ:

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС „, бр. 129/07 , 83/14-др.закон, 101/16 др. закон, 47/18 и 101/21-др. закон);
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20- др.закон);
 • Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/16 др. закон, 37/19 и 111/21- др. закон);
 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 34/2010 – одлука УС, 54/11 и 14/22);
 • Закон о јавним набавкама („Cлужбени гласник Републике Cрбије“ број 91/19)
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/2009 , 36/2010 и 2/21);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18-аут.тум.);
 • Закон о раду („Службени гласник РС “ број 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17 Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентичан текст);
 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/09, 57/89 и „Службени лист СРЈ“ бр. 31/93, Сл. СЦГ 1/03- уставна повеља и Сл. гласник РС 18/10);
 • Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/07 и 49/21);
 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19)
 • Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/15 и 12/16)
 • Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“, 35/19, 88/19, 11/21 аут. тум. , 94/21 и 14/22);
 • Статут града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 , 23/13, 7/16 Одлука УС и 60/19);
 • Статут градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.77/19)
 • Одлука о организацији Управе градске општине Врачар (“Службени лист града Београда“, бр. 88/19);
 • Одлука о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, 44/12, 91/17 и 107/17);
 • Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица („Службени лист града Београда“, бр.16/2012, 50/2013, 46/2014, 73/14 и 15/15);
 • Одлука о употреби грба и заставе /стега/ града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 15/15);
 • Пословник o раду Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.88/19 и 98/19-исправка);
 • Пословник о раду Већа градске општине Врачар (96-38/2012-VIII/1 од јула 2012. године)

Услуге које пружа Служба за скупштинске послове:

1. Услуга подршке и праћења седница Већа ГО Врачар
2. Услуга подршке и праћења Скупштине ГО Врачар

У Одсеку за стручне послове и информисање врше се послови стручни, саветодавни и организациони послови, као и појединични послови за Скупштину, председника, Веће и друге органе, а који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; врши доставу Агенцији за борбу против корупције обавештења за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције; стручни, организациони и административно-технички послови поводом представки и притужби грађана упућених Скупштини ; врши стручне послове за избор и именовање лица које бира и поставља Скупштина и лица које поставља Веће; обезбеђује јавност рада Скупштине и Већа; информисање одборника у Скупштини; врши стручне и организационо-техничке послове за потребе рада начелника Управе, као што су коресподенција са другим органима општине, градским или републичким органима; припрема дописа путем којих Управа комуницира са јавношћу и са другим органима Општине; прима представке и притужбе грађана на рад Управе, извештава начелника Управе о њиховој садржини и припрема предлог одговора; врши стручне, организационе и административно-техничке послове по захтеву Лица овлашћеног за слободан приступ информацијама од јавног значаја; ажурира Информатор о раду и уређује интернет презентацију Општине.

Жарко Јовановић

Шеф Одсека за стручне послове и информисање:

Телефон: 011 30 81 582

Е-пошта: z.jovanovic@vracar.rs

VII спрат, канцеларија 701

У Одсеку за административно-техничке послове изабраних, именованих и постављених лица врше се послови који односе на:

– организационе послове везане за административно-техничку подршку раду Скупштине, Већа и Управе;
– административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица и други послови из делокруга рада Одсека.

Зорица Павловић

Шеф Одсека за административно-техничке послове изабраних, именованих и постављених лица

Телефон: 011 30 81 442

Е-пошта: z.pavlovic@vracar.rs

II спрат, канцеларија 201

Skip to content