A A A

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove vrši sledeće  poslove:

 • daje mišljenja na prostorne i urbanističke planove koje donosi grad;
 • sprovodi objedinjene procedure za: izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata ili delova objekata do 800 m² bruto razvijene građevinske površine; izdavanje rešenja za izvođenje radova koji se odnose na: izgradnju pomoćnih objekata, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promenu namene uz izvođenje građevinskih radova, razdvajanje ili spajanje poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno  distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, izgradnju transformatorske stanice 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, priključke na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, kompresorske jedinice za gas, uređaje za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipske toplovodne priključke, građenje zidanih ograda; izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja iz njihove nadležnosti, a uslov su za izgradnju objekata odnosno za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu; vođenje postupka po zahtevu za utvrđivanje prestanka  važenja odobrenja za izgradnju privremenog karaktera;
 • izdaje rešenja o uklanjanju objekata za koje je utvrđeno da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;
 • izdaje uverenja o fizičkim delovima objekta i uverenja o strukturi stanova na teritoriji gradske opštine;
 • odlučuje o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar)i balon hala sportske namene u skladu sa propisima grada Beograda;
 • određuje odnosno odobrava prodajno mesto  na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta u skladu sa Planovima postavljanja privremenih i pokretnih privremenih objekata na javnim površinama koje donosi Skupština gradske opštine, kao i vreme i način te trgovine  u skladu sa zakonom;
 • prati stanja i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na području gradske opštine;
 • izrađuje i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine, a u skladu sa aktima grada Beograda;
 • predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta, objekata javne rasvete i slično;
 • izdaje odobrenja za seču ili orezivanje stabala na javnim površinama gradske opštine;
 • prati i utvrđuje stanja i dajestručna mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
 • pokreće inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
 • izrađuje  nacrte odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine i Veća gradske opštine iz delokruga rada Odeljenja

Načelnica odeljenja
Ana Poskić, tel. 3081-526, E-pošta