A A A

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши послове који се односе на:

 • вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију и административни пренос непокретности на свом подручју,у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
 • вођење евиденције непокретности у јавној својини Града на којима Општина има право коришћења, односно управљања;
 • издавање  уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружања  обавештења;
 • вођење поступка по захтевима странака за закључење анекса уговора о откупу станова;
 • организацију рада и вођењеРегистра стамбених заједница за подручје Општине и решавање по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
 • увођење принудне управе у стамбене заједнице за подручје Општине, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
 • вођење управног поступка за исељење лица усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено- пословне зграде у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
 • отуђење из јавне својине Града, грађевинског земљишта ради изградње објеката до 1500м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине, на основу овлашћења градоначелника у име и за рачун Града, у складу са законом и актима града;
 • учествовањe у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и финансирањe инвестиционог одржавања и опремања објеката на свом подручју који су у јавној својини Града, у складу са законом и актима Града;
 • спровођење  поступака административног извршења у складу са ЗУП-ом;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштинеи њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења;

–  обављање других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове образује се ужа унутрашња организациона  јединица:

 • Група за стамбене послове;
 • Група за имовинско-правне послове.

 У Групи за стамбене послове  врше се послови који односе на управни поступак за исељење лица  усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено- пословне зграде у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; води се Регистар стамбених заједница за подручје Општине; решава се по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; уводи се принудна управа у стамбене заједнице за подручје Општине, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; издаје  се  уверење грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружају се обавештења; спроводи се поступак административног извршења у складу са ЗУП-ом.

 У Групи за имовинско-правне послове врше се послови који односе на вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију и административни пренос непокретности на свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације; вођење евиденције непокретности у јавној својини на којима је Општина корисник; издавање  уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружања обавештења; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине  и њених радних тела, Председника и Већа из делокруга рада Одељења; вођење поступка по захтевима странака за закључење анекса уговора о откупу станова; отуђење из јавне својине Града, грађевинског земљишта ради изградње објеката до 1500м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине, на основу овлашћења  градоначелника у име и за рачун Града, у складу са законом и актима Града; учествовање у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и финансирању инвестиционог одржавања и опремања објеката на свом подручју који су у јавној својини Града, у складу са законом и актима Града; спровођење  поступака административног извршења у складу са ЗУП-ом и други послови у складу са законом, статутом Града и Општине и другим прописима.