A A A

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши послове који се односе на:

 • вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, национализацију, утврђивање права коришћења грађевинског земљишта у државној својини ради изградње, ако то право коришћења није уписано у јавну књигу и поступак поништаја правоснажног решења о утврђеном праву прече градње;
 •  поступке који се понављају по правоснажно окончаним решењима у области национализације и поступке који се понављају и нису окончани по основу Закона о надзиђивању и претварању заједичких просторија у станове;
 • спровођење првостепеног поступка из области коришћења грађевинског земљишта;
 •  вођење поступка укњижбе имовине на којој је корисник градска општина у јавним књигама – земљишним књигама и катастру непокретности;
 • вођење евиденције непокретности у државној својини на којима је градска општина Врачар корисник;
 • издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружања обавештења;
 • обављање свих техничких послова око управних предмета;
 • проверу и прикупљање података о непокретној имовини и удруживање станова;
 • вођење поступка по захтевима странака за закључење анекса уговора о откупу станова и вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу ако је уговор о откупу закључен са градском општином Врачар;
 •  контролу стамбеног фонда градске општине Врачар;
 • поступак утврђивања и издавања уверења о конституисању Скупштине/Савета зграде и избору председника Скупштине/Савета зграде;
 • опслуживање Комисије за доделу станова и Комисије за доделу гаража на којима градска општина има право коришћења; вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без правног основа или користе стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор;
 • обављање послова у вези започетих поступака и доношење решења за обезбеђење станова и за пресељење носиоца станарског права на становима у својини грађана;
 • спровођење поступака административног извршења извршних решења у наведеним поступцима;
 • поступак утврђивања и давање сагласности члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају смрти закупца или трајног престанка коришћења стана када су у питању станови на којима је корисник градска општина;
 • давање предлога Општинском јавном правобранилаштву за покретање поступка код суда за отказ уговора о закупу; на основу акта градоначелника, у име и за рачун града, спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града;
 • праћење и утврђивање стања, пружање бесплатне правне помоћи,  давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада одељења.

Начелник одељења :
 Ања Милетић, тел. 3081-512, E-пошта