A A A

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне инспекције:

–   инспекцијски надзор у комуналној области над извршавањем закона и прописа Града којима се уређује одржавање комуналног реда као и коришћење, чување и одржавање комуналних објеката;

–  уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни привремени објекти) у складу са прописима, као и друге послове утврђене законом и другим прописима, осим оних послова који су законом и другим прописима поверени комуналној инспекцији Града; 

–   послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;

–   спровођење управних извршења;  

–  послове који се односе на праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада Одељења;

–  покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе у целини;

– припрему нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења и врши друге послове утврђене законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 У Одељењу за инспекцијске послове образују се следеће уже унутрашње организационе  јединице:

  • Одсек за комуналну инспекцију;
  • Одсек за управно-правне послове.

 У Одсеку за комуналну инспекцију врше се послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби; одлучује се о уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) у складу са прописима, послови у области становања и одржавања зграда као и други послови утврђени законом и другим прописима, осим оних послова који су законом и другим прописима поверени Комуналној инспекцији Града.

У Одсеку за управно-правне послове врше се послови стручне помоћи комуналним инспекторима у поступку инспекцијског надзора и предузимању радњи у управном и вануправном поступку; припремају се првостепена решења, закључци, кривичне пријаве, захтеви за покретање прекршајних и поступака за привредни преступ и друга акта; израђују се решења о извршењу и друга акта у поступку спровођења извршења, израђују се одлуке по захтевима за одлагање извршења, решења о трошковима принудног извршења као и акти којима се обустављају поступци и административна извршења; поступа се по жалбама и другим правним средствима изјављеним од стране физичких и правних лица; прате се и проучавају прописи из надлежности Одељења и дају се стручна мишљења у вези примене прописа.

Овде можете преузети: Контролне листе

Овде можете преузети: План инспекцијског надзора комуналне инсекције за 2021. год.
Овде можете преузети: Пописи који се примењују у одељењу за инспекцијске послове Градске општине Врачар-Комунална инспекција

Начелник

Зоран Ивовић, тел. 3081-553, Е-пошта