A A A

Одељење за инспекцијске послове

 

Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне инспекције:

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора у комуналној области над извршавањем закона и прописа града који се односе на:

  • обављање комуналних делатности;
  • коришћење чување и одржавање комуналних објеката;
  • уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби;
  • одлучује о уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града, као и друге послове утврђене законом и прописима града, осим оних послова који су законом и прописима града поверени комуналној инспекцији града;

Oдељење спроводи административна извршења из области комуналне инспекције и врши послове који се односе на:

  • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
  • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
  • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 

Овде можете преузети: Контролне листе
Овде можете преузети: План инспекцијског надзора комуналне инсекције за 2020. год.
Овде можете преузети: Пописи који се примењују у одељењу за инспекцијске послове Градске општине Врачар-Комунална инспекција

 

 

Начелник
Зоран Ивовић, тел. 3081-553, Е-пошта