A A A

Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove komunalne inspekcije:

–   inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti nad izvršavanjem zakona i propisa Grada kojima se uređuje održavanje komunalnog reda kao i korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata;

–  uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni privremeni objekti) u skladu sa propisima, kao i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, osim onih poslova koji su zakonom i drugim propisima povereni komunalnoj inspekciji Grada; 

–   poslove komunalne inspekcije u oblasti stanovanja i održavanja zgrada;

–   sprovođenje upravnih izvršenja;  

–  poslove koji se odnose na praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada Odeljenja;

–  pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave u celini;

– pripremu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine i njenih radnih tela, predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja i vrši druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

 U Odeljenju za inspekcijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje organizacione  jedinice:

  • Odsek za komunalnu inspekciju;
  • Odsek za upravno-pravne poslove.

 U Odseku za komunalnu inspekciju vrše se poslovi inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i propisa Grada koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata, uređivanje grada, javnih površina i dobara u opštoj upotrebi; odlučuje se o uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar) u skladu sa propisima, poslovi u oblasti stanovanja i održavanja zgrada kao i drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima, osim onih poslova koji su zakonom i drugim propisima povereni Komunalnoj inspekciji Grada.

U Odseku za upravno-pravne poslove vrše se poslovi stručne pomoći komunalnim inspektorima u postupku inspekcijskog nadzora i preduzimanju radnji u upravnom i vanupravnom postupku; pripremaju se prvostepena rešenja, zaključci, krivične prijave, zahtevi za pokretanje prekršajnih i postupaka za privredni prestup i druga akta; izrađuju se rešenja o izvršenju i druga akta u postupku sprovođenja izvršenja, izrađuju se odluke po zahtevima za odlaganje izvršenja, rešenja o troškovima prinudnog izvršenja kao i akti kojima se obustavljaju postupci i administrativna izvršenja; postupa se po žalbama i drugim pravnim sredstvima izjavljenim od strane fizičkih i pravnih lica; prate se i proučavaju propisi iz nadležnosti Odeljenja i daju se stručna mišljenja u vezi primene propisa.

Ovde možete preuzeti: Kontrolne liste

Ovde možete preuzeti: Plan inspekcijskog nadzora komunalne insekcije za 2021. god.
Ovde možete preuzeti: Popisi koji se primenjuju u odeljenju za inspekcijske poslove Gradske opštine Vračar-Komunalna inspekcija

Načelnik

Zoran Ivović, tel. 3081-553, E-pošta