A A A

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:

 • издавање и овера потврда о животу;
 • стручне, административне и техничке послове за органе који спроводе изборе за одборнике/одборнице у Скупштини градске општине и одређене стручне, административне и техничке послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора;
 • стручне и административне послове који се односе на спровођење референдума грађана и друге облике непосредног учешћа грађана у обављању послова градске општине;
 • стручно-техничке послове за Комисију за попис становништва;
 • израду нацрта и предлога нормативних аката везаних за организацију и рад Управе градске општине;
 • административно извршење решења Центра за социјални рад градске општине;
 • попис имовине умрлих лица;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • послове Писарнице;
 • унапређење организације рада и модернизације Управе градске општине увођењем информатичке опреме;
 • праћење стања ажурности у решавању управних предмета у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
 • праћење утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине, Већа градске општине и заштитника/заштитнице грађана/грађанки из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења 

 

 Начелник одељења
Зорица Станојевић, тел. 3081-558, Е-пошта