A A A

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:

 • писарницу и архиву;
 • припрему или координацију припреме образаца за подношење захтева Управи ;
 • предлаже мере за бољу доступност Управе лицима са посебним потребама;
 • предлаже мере и стара се о заштити података о личности, у складу са законом;
 • стручне, административне и техничке послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини Градске општине Врачар ( у даљем тексту: Скупштина) и одређене стручне, административне и техничке послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку спровођења избора;
 • води се део Јединственог бирачког списка за подручје Градске општине Врачар ( у даљем тексту: Општина) и Посебан бирачки списак;
 • стручне и административне послове који се односе на спровођење референдума грађана и других облика непосредног учешћа грађана у обављању послова Oпштине;
 • стручно-технички послове за Комисију за попис становништва;
 • организацију радa Услужног центра у коме се: дају информације о остваривању права грађана у Управи, стављају на увид прописи на основу којих раде унутрашње организационе јединице Управе, дају објашњења о њиховој примени, примају поднесци, пружа помоћи у остваривању права и обавеза странака, дају обавештења о решавању захтева, примају примедбе на рад, издају одређене потврде, уверења, изводе и др.;
 • пружање бесплатне правне помоћи;
 • израду нацрта и предлога нормативних аката везаних за организацију и рад Управе и за све сегменте управљања људским ресурсима;
 • обављање стратешке, административне и оперативне функције у области управљања људским ресурсима;
 • предлагање израде и имплементације стратегије управљања људским ресурсима, припреме планове који се односе на људске ресурсе: кадровски, обуке, коришћења годишњих одмора;
 • предлагање унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
 • спровођење процедура новог запошљавања;
 • вођење персоналне и друге евиденције у складу са законом;
 • планирање, управљање, унапређење и контрола система менаџмента квалитетом (QMS) и система менаџмента животном средином (EMS);
 • пројектовање, односно аплицирање и одржавање информационог система за потребе општинских органа и обучавање корисника тих система;
 • увођење е-управе и администрирање успостављених система;
 • одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података;
 • обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације општинских органа и њихове комуникације са грађанима и другим субјектима и др.;
 • стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Општине и у сарадњи са Штабом учествује у планирању и реализацији активности истог;
 • послови одбране и израде нацрта плана одбране, а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда ( у даљем тексту: Град ) ;
 • старање о изради печата, вођење евиденција израђених печата и запослених који су за њих задужени;
 • послове из области безбедности и заштите здравља на раду;
 • праћење стања ажурности у решавању управних предмета у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
 • формирање, ажурирање и рад са базама података за потребе Управе у целини;
 • текуће и инвестиционо одржавање пословних објеката и опреме општинских органа;
 • организовање и контролу послова физичког обезбеђења пословног објекта Општине;
 • организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара;
 • коришћење, одржавање зграде и простора, одржавање чистоће, економата, умножавање мате-ријала и други послови логистичке подршке и обезбеђење других услова рада за директне кориснике буџета;
 • послове кафе кухиње и репрезентације;
 • давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења и Управе у целини;
 • израду нацрта одлука и других аката, обављање послова стручног опслуживања Скупштине, њених радних тела, председника општине Градске општине Врачар ( у даљем тексту: председник), Већа Градске општине Врачар ( у даљем тексту: Веће ) и локалног омбудсмана из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.                                                                                                                                                                 У Одељењу за општу управу и заједничке послове образују се уже унутрашње организационе  јединице:
 • Писарница;
 • Услужни центар;
 • Група за информатику;
 • Група за послове одбране и ванредних ситуација;
 • Одсек за општу управу и управљање људским ресурсима;
 • Одсек за заједничке послове.

Изван наведених ужих организационих јединица, обављају се следећи послови:

 • стручни послови за органе који спроводе изборе и послови унапређења е-управе,
 • послови вођења бирачког списка.

 У Писарници се врше послови који се односе на пријем и завођење поднесака; формирања, завођења и скенирања предмета; штампања интерне доставне књиге; пружања информација грађанима које се односе на пријем поднесака; уписивања примљене поште у интерне доставне књиге за органе Oпштине; вођења архивске књиге; сређивања и излучивање архивске грађе; архивирања предмета; пријема, разврставања и доставе поште и другог материјала; преузимања пошиљки и предаја на завођење у писарници;  разношења и уручивања пошиљки, достављања позива, решења и других аката из надлежности органа Општине као и материјала за седнице органа Општине.

У Услужном центру се пружају информације о остваривању права грађана у Управи; стављају на увид прописи на основу којих раде унутрашње организационе јединице Управе; дају објашњења о њиховој примени; пружа помоћи у остваривању права и обавеза странака; дају обавештења о решавању захтева; примају примедбе на рад и пружа бесплатна правна помоћ  грађанима.

У Групи за информатику врше се послови пројектовањa односно аплицирањa и одржавањa информационог система за потребе општинских органа и обучавање корисника тих система; увођење е-управе и администрирање успостављених система; одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података; обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације општинских органа и њихове комуникације са грађанима и другим субјектима; послови формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе у целини; одржавање техничке опреме и други послови утврђени законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 У Групи за одбрану и ванредне ситуација врше се послови израде документације о организацији и раду органа Општине ради стварања услова за извршавање задатака и обавеза из области одбране и ванредних ситуација; израда докумената из области мера безбедности и заштиту тајности података органа Општине; коордација ca организационим јединицама Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, другим државним органима и органима других јединица локалне самоуправе у циљу испуњења задатака из области послова одбране и ванредних ситуација; координацију рада Општине, Штаба за ванредне ситуације Општине, Градског штаба за ванредне ситуација и Управе за ванредне ситуације града Београда у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; врши потребне консултације и комуникацију са овлашћеним и оспособљеним правним лицима, другим правним лицима и државним органима и организацијама у вези израде и ажурирања планских документата из области одбране и ванредних ситуација; води евиденције у складу са законом и другим прописима из области одбране и заштите тајности података и ванредних ситуација; припрема седница, израда аката, извештаја и других аналитичких материјала и обављање других стручних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације; активности прибављања података и израда процене услова у вези извршавања обавеза у области одбране и ванредних ситуација; прати примену закона и других прописа из области одбране заштите тајности података.

У Одсеку за општу управу и управљање људским ресурсима врше се послови који односе на израде општих правних аката за чије је доношење општина овлашћена; послови у вези са планирањем, управљањем, унапређењем и контролом система менаџмента квалитетом (QMS) и система менаџмента животном средином (EMS); послови који се односе на праћење и обезбеђивање усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; праћење и примену прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и учествовање у кадровском планирању Управе; пружање саветодавне подршке службеницима и намештеницима по питањима радног окружења и једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка оцењивања државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим градским и општинским органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; израду спецификација и описа послова за радна места у Управи; спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабира и пријема кандидата у радни однос; израду аката (општих и појединачних) који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности службеника и намештеника; припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији и изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; вођење персоналне евиденције (матичне књиге службеника, персоналних досијеа, евиденција у вези са обрачуном плата запослених, као и других евиденција из радних односа), вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених; припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Управи, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; вођење евиденције и управљање базом података у вези са планираним и одржаним обукама; увођење у посао новопримљених службеника и намештеника, као и приправника; сарадњу са консултантским институцијама које се баве обуком и другим видовима едукације државних службеника и намештеника; статистичке послове из области радних односа, пензијског и инвалидског осигурања; пријављивање и одјављивање службеника и намештеника.  

У Одсеку за заједничке послове врше се послови текућег и инвестиционог одржавања пословног објекта и опреме општинских органа; послови противпожарне заштите; праћење техничке реализације обезбеђења пословне зграде, контрола послова физичког обезбеђења пословног објекта Општине; организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара; старање о одржавању зграде и простора, одржавање чистоће, економата и други послови логистичке подршке и обезбеђење других услова рада за директне кориснике буџета; послови кафе-кухиње, магацина и репрезентације.

 Начелник одељења
Зорица Станојевић, тел. 3081-581, Е-пошта