A A A

Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове врши:

 • стручне, саветодавне и организационе послове за Скупштину градске општине, председника/председницу градске општине, Веће градске општине, као и све или појединачне послове за Скупштину градске општине, председника/председницу градске општине, Веће градске општине и друге органе, a који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
 • чува изворна документа Скупштине градске општине, председника/председнице градске општине и Већа градске општине и води евиденцију о одржаним седницама Скупштине градске општине, Већа градске општине и радних тела Скупштине за које обавља послове стручног опслуживања;
 • води евиденцију о поклонима функционера и доставља је Агенцији за борбу против корупције; доставља Агенцији за борбу против корупције обавештења за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције; разматра представке и притужбе грађана/грађанки;
 • спроводи мере утврђене Планом интегритета градске општине; организује и координира комуникацију са грађанима/грађанкама, удружењима, установама и органима градске и републичке управе;
 • сарађује са политичким странкама;
 • врши послове избора и именовања;
 • обезбеђује јавност рада Скупштине градске општине и Већа градске општине, информисање одборника/одборница у Скупштини градске општине;
 • формира и ажурира базу података о извештавању медија о раду органа градске општине;
 • ажурира Информатор о раду и уређује интернет презентацију градске општине;
 • сарађује са другим општинама и градовима у земљи и иностранству и обавља послове везане за организацију акција, изложби и манифестација од значаја за градску општину;
 • , административно техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица;
 • обавља послове стручног опслуживања радних тела Скупштине и других тела чији рад прати и друге послове по налогу председника/председнице градске општине, председника/председнице Скупштине градске општине, секретара/секретарке Скупштине градске општине и начелника/начелнице Управе градске општине

Начелник Службе:
Александар Новковић, тел. 3081-593, E-пошта