A A A

Služba za skupštinske poslove

Služba za skupštinske poslove vrši:

 • stručne, savetodavne i organizacione poslovi za Skupštinu, predsednika, Veće kao i pojedinačne poslove za Skupštinu, predsednika, Veće i druge organe, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama;
 • čuvanje izvornih dokumenata Skupštine, predsednika i Veća i vođenja evidencija o održanim sednicama Skupštine, Veća i radnih tela Skupštine za koje obavlja poslove stručnog opsluživanja;
 • vođenje evidencija o poklonima funkcionera i njihobvo dostavljanje Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • dostavljanje obaveštenja Agenciji za borbu protiv korupcije za lica koja vrše javnu funkciju, a koja se odnose na njihovo stupanje na funkciju i prestanak funkcije;
 • stručne, organizacione i administrativno-tehnički poslovi povodom predstavki i pritužbi građana upućenih Skupštini; načelniku Uprave;
 • sprovođenje mera utvrđenih  Planom integriteta Opštine;
 • organizaciju i koordiniciju komunikacije sa građanima, udruženjima, ustanovama i organima gradske i republičke uprave;
 • saradnju sa političkim strankama;
 • vršenje stručnih poslova za izbor i imenovanje lica koja bira i postavlja Skupština i lica koja postavlja Veće;
 • obezbeđenje javnosti rada Skupštine i Veća, informisanje odbornika u Skupštini;
 • stručne, organizacione i administrativno-tehnički poslovi po zahtevu lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
 • održavanje i korišćenje službenih motornih vozila;
 • administrativno-tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
 • formiranje i ažuriranje baze podataka o izveštavanju medija o radu organa Opštine;
 • ažurira Informator o radu i uređuje internet prezentaciju Opštine;
 • pružanje stručne pomoći radnim telima Skupštine i drugim telima čiji rad prati i druge poslove po nalogu predsednika, predsednika Skupštine, sekretara Skupštine i načelnika Uprave.

 U Službi za skupštinske poslove obrazuju se uže unutrašnje organizacione  jedinice:

 • Odsek za stručne poslove i informisanje;
 • Odsek za administrativno-tehničke poslove izabranih, imenovanih i postavljenih lica.

             U Odseku za stručne poslove i informisanje vrše se poslovi stručni, savetodavni i organizacioni poslovi, kao i pojedinični poslovi za Skupštinu, predsednika, Veće  i druge organe, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama; vrši dostavu Agenciji za borbu protiv korupcije obaveštenja za lica koja vrše javnu funkciju, a koja se odnose na njihovo stupanje na funkciju i prestanak funkcije; stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi povodom predstavki i pritužbi građana upućenih Skupštini ; vrši stručne poslove za izbor i imenovanje lica koje bira i postavlja Skupština i lica koje postavlja Veće; obezbeđuje javnost rada Skupštine i Veća; informisanje odbornika u Skupštini; vrši stručne i organizaciono-tehničke poslove za potrebe rada načelnika Uprave,  kao što su korespodencija sa drugim organima opštine, gradskim ili republičkim organima; priprema dopisa putem kojih Uprava komunicira sa javnošću i sa drugim organima Opštine; prima predstavke i pritužbe građana na rad Uprave, izveštava načelnika Uprave o njihovoj sadržini i priprema predlog odgovora; vrši stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove po zahtevu Lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; ažurira Informator o radu i uređuje internet prezentaciju Opštine.

U Odseku za administrativno-tehničke poslove izabranih, imenovanih i postavljenih lica vrše se poslovi koji odnose na:

 • organizacione poslove vezane za administrativno-tehničku podršku radu Skupštine, Veća i Uprave;
 • administrativno-tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i postavljenih lica i drugi poslovi iz delokruga rada Odseka.

Načelnik Službe:
Aleksandar Novković, tel. 3081-593, E-pošta