A A A

Služba za skupštinske poslove

Služba za skupštinske poslove vrši:

 • stručne, savetodavne i organizacione poslove za Skupštinu gradske opštine, predsednika/predsednicu gradske opštine, Veće gradske opštine, kao i sve ili pojedinačne poslove za Skupštinu gradske opštine, predsednika/predsednicu gradske opštine, Veće gradske opštine i druge organe, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama;
 • čuva izvorna dokumenta Skupštine gradske opštine, predsednika/predsednice gradske opštine i Veća gradske opštine i vodi evidenciju o održanim sednicama Skupštine gradske opštine, Veća gradske opštine i radnih tela Skupštine za koje obavlja poslove stručnog opsluživanja;
 • vodi evidenciju o poklonima funkcionera i dostavlja je Agenciji za borbu protiv korupcije; dostavlja Agenciji za borbu protiv korupcije obaveštenja za lica koja vrše javnu funkciju, a koja se odnose na njihovo stupanje na funkciju i prestanak funkcije; razmatra predstavke i pritužbe građana/građanki;
 • sprovodi mere utvrđene Planom integriteta gradske opštine; organizuje i koordinira komunikaciju sa građanima/građankama, udruženjima, ustanovama i organima gradske i republičke uprave;
 • sarađuje sa političkim strankama;
 • vrši poslove izbora i imenovanja;
 • obezbeđuje javnost rada Skupštine gradske opštine i Veća gradske opštine, informisanje odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine;
 • formira i ažurira bazu podataka o izveštavanju medija o radu organa gradske opštine;
 • ažurira Informator o radu i uređuje internet prezentaciju gradske opštine;
 • sarađuje sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu i obavlja poslove vezane za organizaciju akcija, izložbi i manifestacija od značaja za gradsku opštinu;
 •  administrativno tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
 • obavlja poslove stručnog opsluživanja radnih tela Skupštine i drugih tela čiji rad prati i druge poslove po nalogu predsednika/predsednice gradske opštine, predsednika/predsednice Skupštine gradske opštine, sekretara/sekretarke Skupštine gradske opštine i načelnika/načelnice Uprave gradske opštine.

Načelnik Službe:
Aleksandar Novković, tel. 3081-593, E-pošta