A A A

Управа општине

 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Градске општине, председник /председница Градске општине и Веће Градске општине;
 • Извршава одлуке и друге акте Скупштине Градске општине, председника/председнице Градске општине и Већа Градске општине;
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана/грађанки, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине;
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Градске општине;
 • Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Градској општини;
 • Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Градске општине, председник/председница Градске општине и Веће Градске општине.

Управа Градске општине има овлашћења у обављању управног надзора и  може:

 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 • изрећи мандатну казну;
 • поднети пријаву надлежном органу за учињенo кривично дело и привредни преступ и поднети
 • захтев за покретање прекршајног поступка;
 • издати привремено наређење, односно забрану;
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
 • предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Начелница Управе Градске општине Врачар

Гордана Баста, дипломирани правник.

тел. 3081-432, Е-пошта

Заменица начелнице Управе Градске општине Врачар