A A A

Управа Општине

• Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Веће Општине;
• Извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и Већа Општине;
• Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
• Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине;
• Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
• Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, председник Општине и Веће Општине.

Управа Општине има овлашћења у обављању управног надзора и може:

• наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
• изрећи прекршајни налог односно донети предлог за покретање прекршајног поступка;
• поднети пријаву надлежном органу за учињенo кривично дело и привредни преступ;
• издати привремено наређење, односно забрану;
• обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
• предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Начелник Управе Градске општине Врачар

Гордана Баста, дипломирани правник.

тел. 3081-432, Е-пошта

Заменик начелника Управе Градске општине Врачар

Живко Марјановић, дипломирани правник.

тел. 3081-425, Е-пошта