A A A

Uprava Opštine

• Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Opštine, predsednik Opštine i Veće Opštine;
• Izvršava odluke i druge akte Skupštine Opštine, predsednika Opštine i Veća Opštine;
• Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
• Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Opštine;
• Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
• Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština Opštine, predsednik Opštine i Veće Opštine.

Uprava Opštine ima ovlašćenja u obavljanju upravnog nadzora i može:

• naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
• izreći prekršajni nalog odnosno doneti predlog za pokretanje prekršajnog postupka;
• podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i privredni prestup;
• izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu;
• obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koji je taj organ nadležan;
• preduzeti druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

Načelnik Uprave Gradske opštine Vračar

Gordana Basta, diplomirani pravnik.

tel. 3081-432, E-pošta

Zamenik načelnika Uprave Gradske opštine Vračar

Živko Marjanović, diplomirani pravnik.

tel. 3081-425, E-pošta