A A A

Uprava opštine

 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština Gradske opštine, predsednik /predsednica Gradske opštine i Veće Gradske opštine;
 • Izvršava odluke i druge akte Skupštine Gradske opštine, predsednika/predsednice Gradske opštine i Veća Gradske opštine;
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana/građanki, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Gradske opštine;
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine Gradske opštine;
 • Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradskoj opštini;
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština Gradske opštine, predsednik/predsednica Gradske opštine i Veće Gradske opštine.

Uprava Gradske opštine ima ovlašćenja u obavljanju upravnog nadzora i  može:

 • naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
 • izreći mandatnu kaznu;
 • podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i privredni prestup i podneti
 • zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
 • izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu;
 • obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koji je taj organ nadležan;
 • preduzeti druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

Načelnica Uprave Gradske opštine Vračar

Gordana Basta, diplomirani pravnik.

tel. 3081-432, E-pošta

Zamenica načelnice Uprave Gradske opštine Vračar