euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Увид у бирачки списак

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/2012), а у вези Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда („Сл. гласник РС“ бр. 4/2018.године), који ће се одржати 04.03.2018. године, Управа градске општине Врачар, упућује ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

I – ЗА УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)
У бирачки списак уписују се лица који имају бирачко право а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана, од 07,30-15,30 часова у згради градске општине Врачар, Његошева бр. 77 (ВИИ спрат – канцеларија 702), као и електронским путем на званичкој интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Бирача, који није уписан у бирачки списак, до његовог закључења уписује Управа градске општине Врачар, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора Министарство државне управе и локалне самоуправе (члан 10. Закона о јединственом, бирачком списку).

II – ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ
До закључења бирачког списка, односно до 16.02.2018. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе град

II – ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ске општине Врачар, ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛ: 011 3081-558

Skip to content