A A A

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

25 мар 2019

Председник Градске општине Врачар расписао је Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години.

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет страници Градске општине Врачар.
Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:
“Пријава за Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар – НЕ ОТВАРАТИ!”/на полеђини коверте обавезно назначити тачан назив и седиште удружења, као и име презиме и телефон особе за контакт.
Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Врачар или поштом на адресу:
Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд,  Његошева  77.

Овде можете преузети:


• текст јавног конкурса
• образац за подношење програма/пројеката
• образац буџета табела
• образац буџета наративни
• смернице
• изјава корисника средстава начин обезбеђења средстава
• изјаве корисника средстава о непостојању сукоба интереса
• предлог уговора


Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 1. децембра 2019. године.
Удружење је дужно да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 10 %, од укупне вредности програма/пројекта.
Износ средстава додељених јавним конкурсом, за појединачни програм/пројекат неће бити мањи од 50.000,00 динара, ни већи од 200.000,00 динара.
Средства за изабране програме/пројекте удружења морају оправдати до краја 2019. године у укупној вредности програма/пројекта којим конкуришу.
Неблаговреме пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.