A A A

23. sednica skupstine GO Vracar

ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

30 Sep 2019

Одборници Скупштине Градске општине Врачар усвојили су на 23. седници Пословник о раду Скупштине Градске општине Врачар, Одлуку о Управи Градске општине Врачар и Одлуку о локалном омбудсману Градске општине Врачар. Правни основ за доношење ових одлука садржан је у члану 70. Статута Градске општине Врачар, којим је прописано да ће се акта Oпштине ускладити са одредбама Статута у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.

Доношењем ових Oдлука, извршено је њихово усклађивање са Статутом Градске општине Врачар првенствено у погледу надлежности које су изменама и допунама Статута Града Београда пренете на градске општине.

Затим су одборници, донели Одлуку о укидању Установе Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“. Одлука је донета имајући у виду, да је Град Београд носилац права јавне својине на објектима које је користила Установа као и да је Скупштина Града Београда донела Одлуку о формирању привредног друштва „Мирко Сандић“ д.о.о. које ће обављати исту делатноност на истим објектима које је до сада користила Установа Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“. У складу са Одлуком о укидању Установе Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“, Скупштина је донела Решења о престанку мандата председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора Установе Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“.

Скупштина је донела Решење о измени решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу.