A A A

Финансирање програма удружења

СТАЛНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ ЗНАЧАЈНИХ ЗА ГРАЂАНЕ ВРАЧАРА КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ХИТНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ

Председник Градске општине Врачар расписао је Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у реализацији.

 

Рок за подношење пријаве на овај конкурс је до 1. децембра 2019. године, а од дана објављивања конкурса на интернет страници Градске општине Врачар.

 

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:

„Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у реализацији – НЕ ОТВАРАТИ!“/на полеђини коверте обавезно назначити тачан назив и седиште удружења, као и име презиме и телефон особе за контакт.

 

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Врачар или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд,  Његошева  77.

 

Овде можете преузети:

 

Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 31. децембра 2019. године.

Неблаговреме пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у реализацији, утврђује листа рангирања, у тексту доле

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Сталном конкурсу“.

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
„Српски Е-спортс савез”
Број: 96-77/2019
Датум: 5.12.2019. године

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
„Свесловенско књижевно друштво“

Удружење путујући глумац

Хор „Краљ Петар Први“
Број: 96-75/2019
Датум: 28.11.2019. године

ОДЛУКА
„Свесловенско књижевно друштво“
Удружење „Путујући глумац“
Хор „Краљ Петар Први“
Број: 920-381/2019
Датум: 18.12.2019. године

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
„Центар за развој фотографије“
Број: 96-73/2019
Датум: 21.11.2019. године

ОДЛУКА
„Центар за развој фотографије“
Број: 920-367/2019
Датум: 12.12.2019. године

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
Удружења за промоцију културно-забавног и здравог живљења „ВрачАрт“
Број: 96-70/2019
Датум: 6.11.2019. године

 

ОДЛУКА
Удружења за промоцију културно-забавног и здравог живљења „ВрачАрт“
Број: 920-321/2019-VIII
Датум: 22. новембар 2019. године

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
Удружења „Центар за развој здравља, знања и благостања“.
Удружења „Кластер ИН“
Удружења „Савез потомака ратника Србије 1912-1920.године“
Број: 96-65/2019
Датум: 24.10.2019. године

ОДЛУКА
Удружења „Центар за развој здравља, знања и благостања“.
Удружења „Кластер ИН“
Удружења „Савез потомака ратника Србије 1912-1920.године“
Број: 920-310/2019-VIII
Датум: 14. Новембар 2019. године

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
Crafts кластер за ревитализацију старих заната у Србији
Број: 96-59/2019
Датум: 04. октобар 2019. године

ОДЛУКА
Crafts кластер за ревитализацију старих заната у Србији
Број: 920-281/2019-VIII
Датум: 24. октобар  2019. Године

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ПОДНЕТИХ НА СТАЛНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ
 Центар за развој фотографије
Број: 96-54/2019
Датум: 09. септембар 2019. године

ОДЛУКА
Центар за развој фотографије
Број: 920-238/2019-VIII
Датум: 24. септембар 2019. Године

 

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Јавни конкрус за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар из буџета Градске општине Врачар у 2019. години утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТАПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2020. ГОДИНИ

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар у 2020. години.

Пријава се предаје на писарници Градске општине Врачар са назнаком:

Градска општина Врачар, Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар, Његошева 77

Пријава за јавни конкурс за финансирање пројекта удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине Врачар у 2020. години

НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте обавезно уписати назив и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве се предају у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Овде можете преузети:

· Одлуку о расписивању Јавног конкурса

· Образац пријаве

· Табела образац 1 – буџет пројекта

· Образац 2 – наративни приказ буџета

· Модел уговора

· Менично овлашћење

· УПУТСТВО

У складу са Програмом Савета за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар за унапређење безбедности саобраћаја од 06.03.2019. године, укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине Врачар у 2020. години, износи 3.000.000,00 динара.

Програм се мора реализовати на територији Градске општине Врачар и то најкасније до 14.4.2021. годинe.

РАНГ ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-184/2020-VIII, расписао Јавни конкурс за финансирање програма који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар у 2020. години.
Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине Врачар у 2020. години, износи 2.500.000,00 динара.
Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар је избодовао 6 пријава које испуњавају услове јавног конкурса и након извршеног бодовања утврдио Листу вредновања и рангирања програма који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар у 2020. години, коју можете погледати овде.