A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja

STALNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI ZNAČAJNIH ZA GRAĐANE VRAČARA KOJI ZAHTEVAJU HITNOST U REALIZACIJI

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Stalni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini značajnih za građane Vračara koji zahtevaju hitnost u realizaciji.

 

Rok za podnošenje prijave na ovaj konkurs je do 1. decembra 2019. godine, a od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Gradske opštine Vračar.

 

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

„Stalni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini značajnih za građane Vračara koji zahtevaju hitnost u realizaciji – NE OTVARATI!“/na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv i sedište udruženja, kao i ime prezime i telefon osobe za kontakt.

 

Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Vračar ili poštom na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd,  Njegoševa  77.

 

Ovde možete preuzeti:

 

Program/projekat se mora realizovati najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Neblagovreme prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.

Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.

 

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA/PROJEKATA KOJI SE PODSTIČU SREDSTVIMA NAZNAČENIM U JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI

 

 

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja za Javni konkrus za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini utvrdila je

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA/PROJEKATAPODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja na internet stranici Gradske opštine Vračar.

Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Vračar na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Njegoševa 77, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu“.

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja za Javni konkrus za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini utvrdila je

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA/PROJEKATA PODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI

ODLUKA

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja na internet stranici Gradske opštine Vračar.

Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Vračar na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Njegoševa 77, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu“.

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja za Javni konkrus za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini utvrdila je

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA/PROJEKATA PODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI

 

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja na internet stranici Gradske opštine Vračar.

Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Vračar na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Njegoševa 77, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu“.

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja za Javni konkrus za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini utvrdila je

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA/PROJEKATA PODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2019. GODINI

 

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste rangiranja na internet stranici Gradske opštine Vračar.

Na Listu rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Vračar na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Njegoševa 77, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu“.