A A A

Финансирање спорта

Овде можете преузети Одлуку о финансирању активности спортиста којима се из буџета градске општине Врачар додељују средства за реализацију активности у 2016.

Конкурс за суфинансирање спортских програма

baner sportisti

“Одлуком о суфинансирању спортских програма и активности из буџета градске општине Врачар коју је донела Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 24. децембра 2013 године, предвиђено је да се средства за финансирање и суфинансирање програма и активности додељују на основу Јавног конкурса. Истом Одлуком, предвиђено је да се без јавног конкурса могу финансирати и суфинансирати програми и активности ако се ради о програму од посебног значаја за остваривање општег интереса у спорту који није било могуће унапред планирати.

Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 15. март 2016. године.

Овде можете преузети:
– Текст јавног конкурса
– Пријавни образац за спортске организације по Јавном конкурсу
– Образац за буџет програма
– Образац за предлог програма
– Образац за план активности
– Образац за постигнуте успехе и остварене резултате у претходној години
– Пријавни образац за спортске организације ван конкурса

Решењем председника Градске Општине Врачар, формирана је Комисија за суфинансирање спортских програма и активности из буџета Градске општине Врачар за програме и активности у области спорта. Комисија на основу Одлуке о суфинансирању спортских програма и активности из буџета Градске општине Врачар, разматра пријаве правних и физичких лица за суфинансирање њихових програма и активности, одређује ближе услове за оцену програма и активности, висину средстава која ће се одобравати и услове под којима се може тражити суфинансирање.
Право на коришћење средстава из горе наведене Одлуке имају:
– спортске организације, удружења и друга правна лица регистрована за обављање спортских активности и спортских делатности, која реализују програме највећим делом на територији Градске општине Врачар, а у циљу задовољавања потреба грађана Врачара у области спорта (у даљем тексту: спортске организације).
– физичка лица –спортисти који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар (у даљем телсту: спортисти), а који се баве спортским активностима.
Корисници средстава, спортске организације морају бити регистроване најмање годину дана, а спортисти чланови спортске организације минимум годину дана.
Средства намењена за суфинансирање програма спортских организација удружења и других правних лица регистрована за обављање спортских активности и спортских делатности могу се користити за:
1. организацију, одржавање и реализацију програма од посебног интереса за општину Врачар;
2. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе развоју спорта и укључивању грађана у спортске активности;
3. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
4. подстицање и стварање услова за унапређење предшколског и школског спорта (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
5. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе подизању квалитета у области свих сегмената спорта;
6. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе здравственој превенцији грађана кроз бављење рекреативним спортом;
7. организацију, одржавање и реализацију програма који доприносе унапређивању и омасовљавању спорта у предшколским установама и школама;
8. промовисање спорта као сегмента здравог животног стила;
9. социјалну интеграцију особа с посебним потребама кроз спортске активности;
10. да су програми од националног значаја, односно од значаја за Градску општину Врачар, или од ширег регионалног, тј. међународног значаја.
Средства намењена за суфинансирање активности физичких лица-спортиста могу се користити за:
1. спортску опрему;
2. закуп простора за тренинге:
3. учешће на припремама, турнирима, такмичењима и сл.:
а/ на територији града Београда
б/ на територији Републике Србије
в/ међународна такмичења, турнири и сл.
Пријаве за суфинансирање активности спортиста подносе се Комисији на прописаном пријавном обрасцу.
Непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

Овде можете преузети